Stellingen in de Kieskompas

U bent hier uitgekomen omdat u meer informatie wilt hebben dan er in de uitleg staat onder de vraag in het Kieskompas. Hieronder vind u de 48 vragen (inclusief herschreven versies) waarvan u er 30 heeft mogen beantwoorden. Op iedere vraag volgt onze stellingname, antwoord uitleg en die breiden wij daarna uit met quotes vanuit het verkiezingsprogramma. Heeft u meer vragen? Voel dan vrij om contact op te nemen via mail.

01. Waterschappen moeten zorgen voor wandelpaden op dijken, ook als dit extra geld kost

++, Ja, van de natuur langs de dijken moeten wij allemaal kunnen genieten. Door wandelpaden aan te leggen beperken wij ook de verstoring er omheen omdat de meeste mensen niet vrij gaan struinen.

02. Het waterschap moet stoppen geld uit te geven aan de aanleg van natuur- en recreatiegebieden

--, Nee, het waterschap creëert buffers zodat er voldoende ruimte is voor water. Door daar natuur- en recreatiegebieden van te maken zijn deze te gebruiken voor dier en mens totdat het water te hoog oprukt.

03. Dijken en oevers moeten worden opengesteld voor recreatie, ook al leidt dit tot hogere onderhoudskosten

+, Door recreatie mogelijk te maken ontstaat er meer waardering voor het mooie landschap dat wij hebben. De PSP’92 vind dat wij deze schoonheid met elkaar moeten delen. Toch zijn er ook uitzonderingen, zoals sommige natuurgebieden en tijdens het broedseizoen, omdat de mens zelf ook een verstorende factor is in kwetsbare gebieden.

04. Het waterschap moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van historische molens, gemalen en gebouwen

+, Het waterschap is momenteel niet verantwoordelijk voor het onderhoud van vele van deze historische objecten, maar de PSP’92 vind dat ze zich er wel om mag geven. Bij een verzoek te helpen bij het onderhoud zou het waterschap zich welwillend mogen opstellen.

05a. Om schaatsen mogelijk te maken moeten sluizen dicht blijven bij vorst, ook al gaat dit ten koste van de scheepvaart
05b. Om schaatsen mogelijk te maken moeten gemalen worden stilgezet bij vorst, ook als dit tenkoste gaat van andere belangen

++, Ja, de PSP’92 is van mening dat wij daar de ijsveiligheid mee vergroten, vooral op de kleinere wateren. De meeste scheepvaart vaart over de rivieren. Door stroming blijft dat water open. De PSP’92 wil de WaterschApp uitbreiden met een betrouwbaar-ijs-kaart.
++, Ja, de PSP'92 is van mening dat wij daar de ijsveiligheid mee vergroten, vooral op de kleinere wateren. Stroming maakt ijs onbetrouwbaar of maakt zelfs wakken. De PSP'92 wil de WaterschApp uitbreiden met een betrouwbaar-ijs-kaart.

06a. Bedrijven die investeren om minder te vervuilen, krijgen van het waterschap een financiële bijdrage in de kosten
06b. Bedrijven die investeren om milieuvriendelijk te werken, krijgen van het waterschap financiële steun

+, “De vervuiler betaald”, dus moet het waterschap bekijken hoe verduurzaming aangemoedigd kan worden, bijvoorbeeld door korting van belasting of subsidies. De PSP’92 wil een eerlijkere en gelijkwaardige verdeling van de kosten.

07. Het waterschap moet stoppen met het geven van subsidies aan boeren en bedrijven

--, Subsidie is een motivatie-middel om doelstellingen van het waterschap te bereiken. Vanuit de belastingen geïnd bij de doelgroep worden subsidies betaald. Hierdoor wordt duidelijk dat “de vervuiler betaald”. De PSP’92 wil wel iedere subsidieregeling opnieuw aan dat principe toetsen.

08a. Boeren moeten weg uit kwetsbare gebieden als het handhaven van het waterpeil te duur wordt

X, De PSP'92 vind dat in overleg moet de mogelijkheid er zijn om de boer te begeleiden het gebied te verlaten. De keuze om risico’s en gevolgen voor lief te nemen is aan de boer zelf.

09a. Om daling van de bodem te voorkomen moeten boeren uit de veengebieden verdwijnen

X, Rivierenland heeft amper veengebieden. De PSP’92 vind dat er meer manieren zijn om met bodemverzakking om te gaan dan “te verdwijnen”. Verzilting van de grond is in sommige gebieden wel een probleem dat onze aandacht verdient.

10a. Het waterschap moet stoppen met het kunstmatig laaghouden van waterpeilen, ook als dit ten koste gaat van de landbouw

X, Dit hangt per gebied en lokale situatie af. De PSP’92 vind dat in overleg er altijd maatwerk moet worden geleverd.

08-10b. Om daling van de bodem te voorkomen moet het waterpeil niet langer laag worden gehouden voor de landbouw

X. Dit hangt per gebied en lokale situatie af. De PSP'92 vind dat in overleg er altijd maatwerk moet worden geleverd. Verzilting door verzakking kan op langere termijn schadelijker zijn voor productie en natuur, als het ongemak van drassiger laten worden van de landerijen.

11a. Het waterschap moet strengere milieu-eisen voor waterbeheer stellen, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten
11b. Het waterschap moet strengere milieueisen voor waterkwaliteit stellen dan het Rijk en de Europese Unie voorschrijven

+, De PSP’92 is van mening dat het waterschap ambitieus moet zijn om de water- en leef-kwaliteit te blijven verbeteren. Investeren kost geld. Beetje bij beetje bereiken wij die doelstelling.

12. Kosten voor extra bemaling van landbouwgrond moeten boeren zelf betalen

+, Afhankelijk van de reden om “extra” te bemalen zijn de kosten voor wie er van profiteert. Gewone bemaling wordt betaald vanuit de belastinggelden.

13. Het waterschap moet boeren financieel steunen voor het aanleggen van akkerranden die de waterkwaliteit verbeteren

++, Meehelpen in uitvoer van de taken van het waterschap is een subsidie (cq. korting op belastingen) waardig in de ogen van de PSP’92.

14. Het waterschap moet meer geld uittrekken om medicijnresten uit afvalwater te halen

++, Samen met de (menselijke en dierlijke) farmaceuten moet geïnvesteerd worden medicijnresten uit de waterkringloop te filteren en overmatig gebruik terug te dringen. De kosten zouden moeten betaald worden vanuit de sector en de landelijke overheid. De PSP’92 maakt zich veel zorgen om de alsmaar toenemende resistentie en risico’s van ophoping medicinale gifstoffen.

15a. Om kosten te besparen, mag het waterschap de waterzuivering overdragen aan bedrijven die daarmee winst maken
15b. Het waterschap mag de waterzuivering privatiseren

--, Nee, de kostenmarge waarmee winst wordt gemaakt gaat altijd ten koste van kwaliteit. De PSP’92 is tegenstander van privatisering. Het is is van algemeen belang om waterzuivering en andere nutsbedrijven hun taak te laten vervullen, zonder ze op den duur te moeten "redden".

16. Het onderzoek naar waterverontreiniging moet door een extern bureau worden uitgevoerd in plaats van het waterschap, ook al is dat duurder

+, Voor een onafhankelijk resultaat is dit zeer wenselijk. Toch is de PSP’92 van mening dat het waterschap in de meeste gevallen goed instaat is om dit onderzoek te verrichten. Voor second opinions is altijd een extern bureau nodig.

17a. Als de waterkwaliteit teveel achteruit gaat, mag de landbouw worden beperkt
17b. Als de waterkwalitiet te veel achteruitgaat door de landbouw, mag de landbouw worden beperkt

++, De PSP’92 hanteert de vuistregel “De vervuiler betaald”; als uiterste machtsmiddel zou bedrijfsvoering (dus ook bij industrie) neergelegd moeten kunnen worden om de oorzaak van de verslechtering van waterkwaliteit aan te pakken.

18a. Land van boeren en tuinders mag worden onteigend ten behoeve van waterberging
18b. Het waterschap mag land onteigenen ten behoeve van waterberging

+, Onteigening is een uiterst middel. In de planvorming voor waterberging moet altijd worden gezocht naar een variant waar bedrijfsvoering en bewoning behouden en gewenst blijft. Pas in goed overleg zou onteigening marktconform moeten plaatsvinden. 

19a. Er moet extra geïnvesteerd worden in het versterken van de rivierdijken, ook als hierdoor de waterschapsbelasting stijgt
19b. Het waterschap moet de rivierdijken sneller versterken, ook als hierdoor de waterschapsbelasting stijgt

--, Nee, de PSP’92 is voor verbreding en verdieping omdat daarin meer ruimte ontstaat om water op te vangen. Daarnaast worden rivierdijken onderhouden door Rijkswaterstaat en betaald vanuit landelijke belastingen. Waterschapsbelasting verhoging is een structurele keuze die een eenmalige tijdelijke versnelling niet goed praat.

20a. Het waterschap moet land aankopen voor waterberging bij overstromingen
20b. Het waterschap moet land aankopen voor waterberging om wateroverlast te voorkomen

+, Het inrichten en uitbreiden van natuurgebieden en bufferzones voor waterberging is een goede manier. De aankoop van dit land is een rijksoverheidstaak. De PSP’92 vind dat het waterschap deze handeling ook mag overwegen.

21. Om kosten te besparen, moet het waterschap stoppen met het aankopen van grond

-, Waar nodig kan het waterschap op kleine schaal grond opkopen, zoals het uitkopen van onteigende boeren en tuinders. De PSP’92 vind dat het doel van de aankoop moet wel duidelijk zijn.

22. Het waterschap moet extra investeren in een proef met drones (onbemande kleine vliegtuigen) om dijken beter te kunnen controleren

+, Het is een kleine uitgave om de mogelijkheden en expertise in huis te halen. Een drone kan in de handen van een geoefend “piloot” sneller inspectie uitvoeren op plaatsen waar je als persoon niet makkelijk bij kan komen. Voor gedegen onderzoek van dijken blijft het persoonlijk oordeel van belang.

23. Boeren moeten worden verplicht om mee te werken aan de verbetering van de dijkbescherming

--, Nee. De boer is verplicht om het kwaliteitsniveau gelijk te houden, maar verbetering verlangt welwillendheid, eventueel ondersteund door subsidie. 

24. Om dijken en oevers te beschermen, mag het waterschap muskusratten doden

+, Ongedierte bestrijding is van belang voor de veiligheid en integriteit van objecten. Toch moet er zoveel mogelijk gezocht worden naar dier- en natuur-vriendelijke oplossingen en preventie.

25. Mensen met een bijstandsuitkering hoeven geen waterschapsbelasting te betalen

++, De PSP’92 wil mensen op een minimum inkomensniveau van waterschaps- en gemeentelijke-belastingen kwijtschelden. De aanvraagprocedure bij de BSR moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. De toekenning moet automatisch verlengd worden.

26. De hoogte van de waterschapsbelasting moet gelijk worden in alle waterschappen

-, Ieder waterschap heeft een eigen opbouw van kosten en begroting. De eigen inkomstenstroom is van belang om eigen taken in uitvoer er tegenover te stellen. De PSP’92 staat achter “de betaler bepaald” en legt zo de uitvoer van haar beleid in de volksvertegenwoordiging, welke alle belastingbetalers in het waterschap dienen te vertegenwoordigen.

27. De waterschapsbelastingen mogen maximaal met de inflatie worden verhoogd

++, Als het aan de PSP’92 ligt dan heeft de burger zekerheid van de kosten die ze jaarlijks kwijt is aan waterschapsbelastingen. Maximaal de inflatie is een redelijke norm, met enige ruimte om beleid te verbeteren in plaats de noodzaak van structureel te bezuinigen.

28a. Het waterschap mag de belastingen verlagen, ook als dit ten koste gaat van de natuur
28b. Het waterschap mag de belastingen verlagen, ook als dit ten koste gaat van de waterkwaliteit

--, De natuur -- onze leefomgeving en belofte voor de volgende generaties -- gekenmerkt door waterkwaliteit, mag nooit ten koste gaan van een tijdelijk voordeel. Verlagen van de belastingen per saldo gaat ten koste van de kerntaken en de ambitie die de PSP’92 heeft met de waterschappen om duurzaam en integraal te verbeteren.

29. De vervuiler van water betaalt, ongeacht zijn of haar inkomen

+, De PSP’92 wil dat vervuiling wordt aangepakt met boetes en terugtrekken van subsidies. De hoogte hiervan mag best afhankelijk zijn van de financiële draagkracht.

30. Het waterschap moet zich uitsluitend beperken tot de taken die in de wet staan; de aanleg en het onderhoud van dijken, waterbeheer en het zuiveren van afvalwater

--, Het waterschap heeft de ruimte om (in samenwerking met Provincie en gemeenten en andere partners) zich in te zetten voor de natuur, duurzaamheid en leefbaarheid. Ook ruimtelijke orde komt er bij kijken; bij een overstroomde put staat toch je straat blank en in de stank. De PSP’92 gaat voor die uitgebreide taken: ons leefmilieu is van levensbelang.  

31. Het waterschap moet stoppen met ontwikkelingssamenwerking

--, Juist onze kennis van water en waterbeheer is de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking dat Nederland te bieden heeft. Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. De PSP’92 is van mening dat het waterschap juist door moet gaan met ontwikkelingssamenwerking, ook wanneer de regering hier op bezuinigd.

32. Het aantal waterschapsbestuurders moet worden verminderd

X, Het aantal geborgde zetels moet worden teruggebracht, van 8 naar 3 (één voor iedere geborgde groep zodat belangen rechtstreeks op de agenda gezet kunnen worden), of zelfs worden afgeschaft. De democratisch verkozen volksvertegenwoordiging is capabel genoeg om de belangen van boeren en bedrijven en natuur te verdedigen. Het aantal van 30 waterschapsbestuurders in totaal zou gelijk moeten blijven volgens de PSP’92: het laag houden van de kiesdrempel biedt meer ruimte voor volksvertegenwoordiging van minderheidsstandpunten.

33. De zetels die belangenorganisaties van boeren, bedrijven en natuurorganisaties automatisch krijgen, moeten worden afgeschaft

+, De democratisch verkozen volksvertegenwoordiging is capabel genoeg om alle belangen aan het voetlicht te brengen en te verdedigen. De geborgde zetels moeten terug naar 1 per belangenorganisatie zodat ze wel hun belang op de agenda kunnen zetten.

34. Belangen van land- en tuinbouw moeten zwaar meetellen bij het beheer van een gebied

-, Alle belangen moeten naar hun werkelijke of gelijk gewicht meetellen: dat geeft gelijke behandeling van betrokkenen, volgens de PSP’92.

35. Het waterschap mag niet op zondag werken, behalve bij rampen

+, De PSP’92 vindt dat voor de meeste taken van het waterschap kantoortijden meer dan geschikt zijn.

36a. De waterschappen moeten volledig duurzaam werken, ook als dit leidt tot extra kosten
36b. Het waterschap moet investeren om volledig duurzaam te werken

++, De PSP’92 is van mening dat: duurzame uitgaven besparen op den duur meer en gaan langer mee. Het waterschap heeft als taak om die groene en blauwe agenda uit te dragen. Dat draait allemaal om duurzaamheid.

37. In plaats van energie uit olie en gas, moet het waterschap alleen gebruik maken van groene energie, ook al leidt dat tot hogere kosten

++, Het waterschap heeft als taak om een groene en blauwe agenda uit te dragen, daar hoort het goede voorbeeld geven bij. 

38. Mensen die hun regenpijp afkoppelen en het water de grond in laten lopen in plaats van in het riool, moeten hiervoor een financiële vergoeding krijgen

++, Afkoppeling van de regenpijp en daarmee het riool niet belasten met schoon regenwater verdient een subsidieregeling.

39. Het waterschap moet ingrijpen als diersoorten dreigen te verdwijnen

++, Aan de bel trekken sowieso! Met elkaar kunnen we soms het tij keren. Als mens dienen we het voortbestaan van het dier mogelijk te maken.

40. Het waterschap mag nooit geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken

-, Het liefst zet de PSP’92 natuurlijke bestrijdingsmiddelen in, of zelfs geen, maar in bepaalde situaties zijn alleen de chemische een haalbare optie en noodzakelijk.

41. Om overlast te verminderen, mag het waterschap ganzen doden

--, Overlast van ganzen is ook anders te verhelpen, maar in de meeste gevallen hoort het bezoek van ganzen bij de jaarlijkse migratie en de charme van het Rivierenland. De PSP’92 zegt: “Zet een valkenier in!”

42a. Gemalen en stuwen moeten visvriendelijk gemaakt worden, ook als dit extra kosten met zich meebrengt
42b. Om vissen te beschermen moet het waterschap investeren in het visvriendelijk maken van gemalen en stuwen

+, De PSP’92 is van mening dat met minimale extra kosten veel aan visvriendelijkheid kan worden gewonnen, waar dat al niet gebeurd.

43. Het waterschap moet minder visvergunningen geven

+, Voor de PSP’92 gaat het niet om het aantal vergunningen, maar zorgen dat er garantie is dat er duurzaam wordt gevist en fatsoenlijk met de vissen om wordt gegaan.

44a. Natuurbeheer is een taak van het waterschap, ook als dit extra kosten met zich meebrengt
44b. Het waterschap moet meer investeren in natuur

++, Het waterschap heeft de ruimte om (in samenwerking met Provincie en gemeenten en andere partners) zich in te zetten voor de natuur, duurzaamheid en leefbaarheid. Natuurbeheer is hier een concreet voorbeeld van. De PSP’92 gaat voor die uitgebreide taken: ons leefmilieu is van levensbelang. 

45. Land van boeren en tuinders mag worden onteigend ten behoeve van natuurontwikkeling

-, (zie vraag 18, 8 en 9 ) Onteigening is een uiterst middel. In de planvorming voor natuurontwikkeling moet altijd worden gezocht naar een variant waar bedrijfsvoering en bewoning behouden en gewenst blijft. Pas in goed overleg zou onteigening marktconform moeten plaatsvinden.

46. Het waterschap moet geld uittrekken om in Den Haag en Brussel te lobbyen voor strengere wetgeving tegen vervuiling

+, Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook zijn wij afhankelijk wat er vanuit Europa ons binnenstroomt: de rivieren komen uit Duitsland en België. Daar moeten ze wel het water netjes/schoon en gedoceerd naar ons door laten stromen. Lobby is de manier volgens de PSP’92 hoe de lokale belangen van de waterschappen, zoals Rivierenland, op grotere schaal aan het voetlicht gebracht kunnen worden.

47. Het waterschap moet meer geld uit geven aan waterbeheer in steden en minder in het landelijke gebied

+, Ja, er moet meer gebeuren in de steden. De waterkwaliteit in sloten en parkvijvers is onder de maat. De PSP'92 vind dat de inzet moet worden terug gezien in de directe omgeving. Er wordt maar 3% uitgegeven in het stedelijk gebied, terwijl 40% van de inkomsten daar vandaan komen.

48. Het waterschap moet de biologische landbouw een korting geven op de waterschapsbelasting

++, Iedere vorm van duurzaam en verantwoord omgaan met onze leefomgeving en dieren moet aangemoedigd worden. De PSP'92 vind dat er subsidie mogelijkheden moeten zijn om de totale kosten aan waterschapsbelasting te drukken.