Waterbeheerprogramma WSRL 2016-2021

Geacht College,

Op dit moment werkt u aan het opstellen van het Waterbeheerprogramma voor Rivierenland. Ook de Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 leeft met water… en daarom leveren wij graag input voor dit belangrijke document.

Met deze brief willen wij onze bijdrage leveren.

In het Waterbeheerplan 2009-2015 staat dat er jaarlijks evaluaties worden opgesteld. Ook worden er jaarlijks uitvoeringsplannen opgesteld. Het lijkt ons zinvol als deze evaluaties worden betrokken bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP). We zouden graag zien dat deze documenten ook openbaar worden gemaakt. Dit geldt zeer zeker voor de Midtermreview die in 2013 is opgesteld.

Waterveiligheid

 • In het Waterbeheerplan uit 2009 staat dat ‘waterveiligheid’ niet gaat over wateroverlast die ontstaat door hevige neerslag. Wij bekijken zaken vanuit de ogen van de burger en de burger zal het niks uitmaken waar het water dat ongevraagd in zijn kelder staat vandaan komt. De burger wil geen ongewenst zwembad in zijn kelder. De burger wil droge voeten. De PSP’92 is dan ook van mening dat alle wateroverlast aangepakt moet worden door alle overheden gezamenlijk. We willen dit graag terug zien in het nieuwe WBP.
 • Bij bebouwing buitendijks kan je logischerwijs er van uitgaan dat je wateroverlast krijgt. Immers, je wordt niet beschermd door het dijkenstelsel. Als gemeente en zeker als gebruiker van het pand kies je daar zeer bewust voor en het Waterschap kan daar niet op worden aangesproken. Wel moet het Waterschap bij de vaststelling van dergelijke bestemmingsplannen dit punt inbrengen, zodat de gemeentelijke overheden van de gevolgen en risico’s doordrongen zijn.
 • Kweloverlast – binnendijks – moet zoveel mogelijk tegengegaan worden.
 • Calamiteitenmanagement moet samen met de Veiligheidsregio’s en met de Commissaris des Konings worden opgezet. Dit is een gedeelde taak, maar wel met één verantwoordelijke. Wat ons betreft is de CdK eindverantwoordelijke bij calamiteiten op het gebied van watersnood.
 • De bestrijding van de beverrat zou Europees geregeld moeten worden. In Nederland bestrijden we deze diersoort, maar in Duitsland heeft hij vrij spel. Dit moet wel op de diervriendelijkste manier plaatsvinden. Onze dijkgraaf zou dit, eventueel via de Unie van Waterschappen, bij de Minister van Buitenlandse Zaken neer moeten leggen, aangezien dit in Brussel geregeld moet worden.
 • Het Deltaplan zoals dit door het kabinet op Prinsjesdag bekend is gemaakt verdient aandacht. De PSP’92 zal een reactie op dit Haagse document formuleren.

Watersysteem

 • Omdat ons waterschap zo’n groot gebied beslaat is er veel verscheidenheid in het gebruik van het water. Stad en platteland gebruiken beiden water, maar wel op een andere manier. Voor de PSP’92 is stad en platteland ons even lief.
 • De steden dienen ook Stedelijke Waterplannen op te stellen en deze geregeld te herzien en opnieuw vast te stellen. Wij stellen voor dat het Waterschap hier ook toezicht op gaat houden en gemeenten aanspreekt op hun lokale verantwoordelijkheden. De gemeente Nijmegen – de grootste stad van het gebied – werkt nog met een Waterplan uit 2001!

Waterzuivering

 • Rioleringonderhoud is een belangrijk onderwerp, wat helaas vaak te weinig aandacht krijgt. Toch bepleit de PSP’92 meer aandacht voor rioleringen, aangezien deze de grote onregelmatig vallende neerslag niet meer aan kunnen, met alle gevolgen van dien. We willen de Nota Rioleringsbeleid dan ook graag bestuderen.
 • Het Waterschap geeft in het Waterbeheerplan 2009-2015 aan dat haar verantwoordelijkheid voor het water begint bij het moment dat zij het afvalwater krijgt. Wij zouden in het WBP toch ook aandacht willen zien voor het traject daarvoor. Immers, als het water minder vies wordt aangeboden is het makkelijker om het te zuiveren. We vinden dan ook positief dat het Waterschap bij de gemeenten meekijkt bij het opstellen van de Gemeentelijke Rioleringplannen.

Watermensen

 • Het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden dient ook in het WPB weer aandacht te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat het gebied een eigen identiteit behoud en dat kunnen we realiseren door aandacht te hebben en te houden voor het landschap en het erfgoed.
 • De PSP’92 wil ook aandacht voor de roeisport vragen en niet alleen voor het kanoën. Voor de roeisport zijn op wedstrijdniveau lange rechte trajecten nodig.
 • Wij vragen aandacht voor de visserij en dan m.n. de sportvisserij. Het vissen dient op een diervriendelijke manier te gebeuren. We vragen dan ook om een paragraaf Dierenwelzijn op te nemen in het WBP.
 • Duurzaamheid dient zeker een stevige positie te krijgen in het WBP.

Waterpartners

 • De provincies Utrecht en Gelderland hebben een nieuwe Omgevingsvisie opgesteld. In Gelderland is dat gebeurd na een intensief co-creatieproces. De PSP’92 is van mening dat deze visies meegenomen dienen te worden in het WPB.
 • Gemeenten hebben zelf ook Gemeentelijke Waterplannen vastgesteld. Het is zinvol om hier ook aandacht aan te schenken bij het opstellen van het WPB.

Waterkeuzes

 • Wij vinden het van belang dat burgers ook hun Waterschapsbestuurders direct kunnen kiezen. Gelukkig heeft het Rijk besloten om de Waterschapsverkiezingen te laten bestaan. Deze worden nu gekoppeld aan de verkiezingen voor Provinciale Staten.
 • De PSP’92 kiest voor variant 3. We willen niet alleen doen wat wettelijk moet, maar ook extra focus aanbrengen op de aspecten die wij hierboven benoemd hebben. Op 25 juni heeft onze woordvoerder dit ook in het Algemeen Bestuur ingebracht. Aanvullend zien we graag dat het Waterschap initiatieven neemt op het thema ‘de klimaatneutrale stad’.

Vervolg

We lichten deze brief graag nader toe in een gesprek en wij worden graag nader betrokken bij het vervolgproces. Voor onze verdere oriëntatie op het Waterschap ontvangen wij ook graag een overzicht van de kaderstellende nota’s die momenteel gelden in het Waterschap. We zouden het zeer op prijs stellen om deze digitaal te ontvangen, waarbij wij aantekenen dat wij verwachten dat dit zonder leges of andere kosten doorgemailed kan worden.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Aan: het College van D&H van het Waterschap Rivierenland
CC: Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland
Provinciale Staten en College van de provincie Gelderland
Provinciale Staten en College van de provincie Zuid-Holland
Provinciale Staten en College van de provincie Noord-Brabant
Provinciale Staten en College van de provincie Utrecht
Gemeenteraad en College van de 38 WSRL-gemeenten
De Deltacommissaris, d.t.v. P. Grinwis