Maak van de MUG geen olifant...

Ook beschikbaar als pdf.

Stemadvies ten behoeve van de herindelingsverkiezingen in de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn van 19 november 2014

Inleiding

De Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014 in de nieuwe gemeente die ontstaat door de fusie van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. In plaats daarvan geven wij een beknopt stemadvies uit. Daarbij gaan wij uit van onze eigen kernwaarden.

Voor de goede orde: wanneer wij over Groesbeek spreken bedoelen wij de kern of de gemeente Groesbeek. Als wij over de gehele nieuwe gemeente spreken gebruiken wij de afkorting MUG.

Voorgeschiedenis

Helaas zijn deze verkiezingen nu een feit. De PSP’92 heeft zich altijd tegen herindelingen uitgesproken. Ook de herindeling tot de MUG heeft niet onze instemming. We zouden het nog kunnen begrijpen dat Millingen aan de Rijn en Groesbeek samengevoegd zouden worden. Immers, Millingen aan de Rijn was bijna failliet en de gemeente Groesbeek regelde alles al. Millingen aan de Rijn huurde alle ambtelijke ondersteuning van Groesbeek. Maar, veel verder had dit niet moeten gaan. Ubbergen had haar financiën eindelijk weer op orde. Deze fusie is dus in onze ogen onnodig, maar nu wel een feit.

CDA

In de inleiding wordt al gesproken over compassie. Dat is een belangrijk begrip en dat delen wij dan ook. Integriteit wordt ook als kernbegrip aangehaald. Gemeenteraadsleden moeten benaderbaar zijn. Wij constateren dat Rob Verheijen dat ook is. Het CDA is geen voorstander van een grote nieuwe Stadsregio met verregaande bevoegdheden. Dat is jammer, want wij stellen juist dat je door samen te werken het meest bereikt. “Samen kunnen we meer” is ook hier van toepassing. Inzet op cultuurhistorie als economische pijler heeft het CDA hoog in haar vaandel staan en dat is goed. Leefbaarheid wordt via de scholen versterkt, omdat gezinnen alleen ergens gaan wonen waar goede scholen te vinden zijn. Dit wil het CDA per dorpskern blijven bezien. Wij delen die gedachtegang, maar zetten daarbij liever in op meer voorzieningen in de centrumkernen met goed vervoer vanuit de kernen. Deze buurtbussen komen we ook in het programma tegen. Bijzonder positief benoemen wij de aandacht voor de hoogwaterproblematiek en het Deltaprogramma van het CDA. Zij willen op een grensoverschrijdend niveau overleg stimuleren ten aanzien van water. Wij steunen dit.

GVP

De GVP is de grootste lokale partij van Groesbeek. Wat bij de GVP past is de kortheid van het verkiezingsprogramma. Daar blijkt weinig inspiratie uit. De GVP wil samenwerken met de Ubbergse partij Combinatie ’90 en het Millingse GJS, en heeft deze samenwerking omgezet in een lijstverbinding. Ondanks dat de PSP’92 voorstander is van samenwerking vinden we dit een vreemde figuur. GVP is een centrum-rechtse partij, en daarmee niet een van onze bondgenoten. Dat wil niet zeggen dat we niets ondersteunen van de GVP. Zo bepleit de GVP de vestiging van het WO2-museum in Groesbeek. Dit betekent dat de Vasim in Nijmegen ongemoeid blijft. Dat laatste ondersteunen wij. De Groesbeekse Volkspartij wil geen windmolens in het landschap van de MUG. De PSP’92 is juist voorstander van windmolens: ook in de MUG. De GVP spreekt zich uit tegen de trein door Groesbeek. Wij delen ook dit GVP-standpunt niet.

VOLG

De Groesbeekse lokale partij VOLG begint haar verkiezingsprogramma met de bekendste inwoner van Groesbeek: Jasper Cillessen. De PSP’92 vindt dit een fraai gebaar, omdat hier de passie voor Groesbeek uit spreekt. Voor een open en leefbaar Groesbeek zijn betekent dat VOLG vanzelfsprekend dat zij voor transparant bestuur pleiten. Vanzelfsprekend onderschrijft de PSP’92 dit principe. Toch doet VOLG met als andere Groesbeekse partijen mee aan het presidiumoverleg waar niet alleen over procedurele zaken gesproken wordt, maar ook over andere zaken. Dit overleg is echter niet openbaar. VOLG doet echter wel een poging om open bestuur te verkrijgen, maar in het programma wordt vooral gesproken over de communicatie van VOLG. VOLG zet in op landschap, cultuur en natuur. Dat vinden wij positief. VOLG heeft een uitgebreid programma opgesteld waarin ook teruggekeken wordt.

PvdA

De PvdA in Groesbeek wordt gekenmerkt door de wil om te besturen, maar wel met een kloppend hart voor de democratie. Dit kloppende hart zagen wij minder bij de PvdA/GL-fractie in Ubbergen. De coalitie/oppositie-kramp is hier debet aan. Er was haast geen debatcultuur in Ubbergen. De PvdA wil geen democratisch gekozen dorpsraden. De PSP’92 vindt dat jammer. Dorpsraden zijn belangrijke organen en deze winnen aan gewicht als deze ook een democratische legitimatie kennen. Wij willen niet dat de dorpsburgemeester (of de wijkbaronnen) alle macht heeft. De PvdA gaat uitgebreid in op de financiën: er is een tekort van € 2,8 miljoen en daar moeten maatregelen op worden genomen. Deze maatregelen ontbreken echter. Wat niet ontbreekt is de inzet voor cultuur. Ook wil de PvdA op diverse beleidsvlakken verder werken aan de MUG-gemeente. Hierbij vragen wij ons af waarom deze ideeën niet in de afgelopen periode zijn geïnitieerd. De PvdA zat in het College van Groesbeek, van Millingen aan de Rijn en van Ubbergen. Tekenend en passend bij de PvdA is de aandacht voor sport en muziek. Dit past bij Martijn Schmiermann die wij kennen als een prettige benaderbare fractievoorzitter. Tenslotte stelt de PvdA dat de regionale samenwerking in het verband van het Rijk van Nijmegen (de MGR) hun voorkeur heeft.

VVD

De VVD lijkt voorstander te zijn van een nog grotere herindeling. De VVD wil werken aan meer Euregionalere verbindingen. Samenwerking met Kranenburg is noodzakelijk volgens de VVD. Dat is goed voor de economie. De PSP’92 is dit eens met de VVD, en niet alleen vanwege de economie. Ook op het gebied van de bereikbaarheid wil de VVD grensoverschrijdend werken. Een ringbuslijn die de MUG-dorpen met Kranenburg zal verbinden is een concreet plan van de VVD. Ook dit idee steunen wij, aangezien wij grensoverschrijdend vervoer belangrijk vinden. Wat we niet steunen is dat de VVD alle subsidies kritisch wil bezien. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid, stelt de VVD. Wij vinden dat organisaties zekerheid moeten kennen qua bestaan en zij die ondersteuning nodig hebben voor hun belangrijke werk moeten dit verkrijgen. Het VVD-programma laat veel onbesproken, waaruit wij moeten opmaken dat veel zaken niet de gewenste aandacht krijgen van de liberalen uit de MUG.

GroenLinks

GroenLinks kiest voor open, sociaal en groen. Daar kiezen wij ook voor als PSP’92. De analyse die GroenLinks als inleiding weergeeft kunnen wij onderschrijven. Natuurlijk vinden wij het jammer dat de partij aangeeft geen ideologie te kennen. We herkennen dat, want het pacifisme is ver te zoeken bij GroenLinks, maar dat is geen lokaal thema. In het programma van GroenLinks zien we veel gemeenschappelijks terug. Zo ook dat het woonbeleid op het niveau van de Stadsregio moet blijven. Ook wil GroenLinks samenwerking op het gebied van energie. Ook wij zijn net als Florian Gödderz tegen schaliegas. Op het gebied van recreatie en toerisme kiest GroenLinks voor de Euregionale schaal. Samenwerking zoekt de partij ook over de grens waar het gaat om een tramverbinding tussen Nijmegen en Kleve. Verder wordt hechte samenwerking met Heumen en met Mook & Middelaar benoemd, wellicht zelfs uitmondend in een nieuwe fusie. Dat laatste steunen wij niet. De MUG moet van GroenLinks goede contacten houden met Nijmegen.

Sociaal Groesbeek

De linkse en lokale partij bij deze verkiezingen is toch Sociaal Groesbeek. Wij delen hun tegenstand van deze herindeling. Ook Sociaal Groesbeek noemt als exportproduct Jasper Cillessen, maar ook de Wijnfeesten en de Vierdaagse worden niet vergeten. De loketfunctie moet in ook in Ubbergen en in Millingen blijven. Sociaal Groesbeek wenst een jeugdgemeenteraad. Wij steunen deze gedachten. Ondanks dat Hans Peters en zijn partij uit Groesbeek komt zien en voelen wij de wil om er voor alle kernen te zijn. Wij kennen Sociaal Groesbeek als een betrouwbare partij die wil samenwerken en er voor iedereen is. Wij delen het standpunt van Hans Peters dat de gemeenteraad nu geen duaal operend orgaan is. Staatsrechtelijk wel, maar in de cultuur niet.

Voor Berg en Dal

Voor Berg en Dal is de opvolger van Ubbergen Anders. UA kennen we als een stevige oppositiepartij, maar het verkiezingsprogramma is minder stevig. In de twee A4-tjes valt op dat VBD een gemeenteloket in Beek wil en een dorpsraad en een dorpsvisie voor elke kern.

D66 Berg en Dal

D66 wil na de fusie tussen de MUG-gemeenten ook fuseren met Heumen en Mook & Middelaar. Dat steunen wij dus niet, zoals al bij GroenLinks is opgemerkt. D66 wil zelfs een gemeente Rijk van Nijmegen, waar ook Nijmegen deel van uit maakt. Hier is de PSP’92 mordicus op tegen. Wij staan voor kleinschaligheid en het behoud van de identiteit van gemeenten en lokaal bestuur dat dichtbij de burger staat. Wat we wel steunen is dat D66 kiest voor een hoogwaardige light rail/tramverbinding tussen Nijmegen en Kleef, via het tracé langs de N325 via Beek-Wyler. Dit kan wellicht de oplossing zijn voor de al jarenlange status quo. Ook de aandacht voor het Duitse achterland en de grensoverschrijdende noodzaak om op het waterdossier samen te werken steunen wij. De PSP’92 vindt net als D66 dat water zich niet aan landsgrenzen houdt. D66 is net als GroenLinks en wij tegen het boren naar schaliegas. Ook willen de Democraten werken aan toerisme door een StayOkay te herbergen. Een goede zaak voor Nijmegen en haar omgeving.

C’90 Ubbergen

Combinatie ’90 werkt dus samen met de GVP en GJS, maar noemt zichzelf ook een onafhankelijke partij. Dat vindt de PSP’92 geen juiste conclusie. C’90 is een lokale partij: dat klopt wel. Ook opmerkelijk is dat er weinig spreiding over de hele MUG is qua kandidaten. C’90 is voorstander van regionaal woonbeleid op het niveau van de Stadsregio. Over andere regionale samenwerking is niets te lezen in het programma, en dat terwijl wij die regionale samenwerking bij de wethouder van C’90, Ria Barber-Hendriks, altijd goed belichaamd zien. Het programma is verder wat vlakjes. De PSP’92 vindt Combinatie ’90 er niet echt uit springen en denkt dat aansluiting bij de GVP op termijn geen probleem zal zijn voor C’90.

GJS Millingen aan de Rijn

Het A4-tje met 11 punten van GJS laat zien dat deze dorpspartij een klein boodschappenlijstje voor haar inwoners heeft. Fusie met de GVP en C’90 zal snel gerealiseerd zijn, omdat dit programma nog vlakker is dan dat van C’90.

Conclusie

Uit onze beschouwing valt al te lezen welke partijen meer in onze smaak liggen. Links en lokaal kiezen is ons advies. Wij adviseren dan ook graag op alfabetische volgorde GroenLinks en Sociaal Groesbeek.

Nijmegen, 18 november 2014.

PSP’92 Gelderland,
Ramon Barends